សម្រស់ធម្មជាតិនៅស្រុកយើង ដែលកម្របានឃើញណាស់

89

តើលោកអ្នកចង់ឃើញសត្វទាំងនេះទេ? ការធ្វើដំណើរទេសចរណ៍ទៅកាន់តំបន់ការពារធម្មជាតិមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកអ្នកនឹងបានឃើញសត្វទាំងនេះ ៕

សូមទស្សនារូបខាងក្រោម៖