សូមថែរក្សាអនាម័យ និងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុវត្ថិភាពក្នុងរដូវទឹកឡេីងនេះ…

18

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក៏បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ក្រេីនរម្លឹកស្ដីពីការធានានូវសុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកនារដូវទឹកទន្លេឡើងនេះដោយផ្តោតសំខាន់លេីផ្នែកសុខភាពព្រោះថា ពេលទឹកឡេីងនេះនឹងមាន
ប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេ ព្រែក ស្ទឹង បឹងបួរ គឺបញ្ហាអនាម័យតែម្តង។ ដោយឡែកការធ្វេីដំណេីរតាមផ្លូវទឹកក៍ត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយសារទឹកជ្រៅ នឹងការជន់លិចកន្លែងខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការធ្វេីដំណេីរផងដែរ។

សូមអាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ / កែរសម្រួលដោយ៖ NCN Daily