រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដល់បងប្អូនដែលនៅរស់ ភូមិ៣ សង្កាត់ស្រះចក នូវការបិទផ្សាយនូវឯកសារវិនិច្ឆ័យ ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃ

14

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបិទផ្សាយជាសាធារណៈ នូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ នៅភូមិ៣ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃ (ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងថ្ងៃ ឈប់សម្រាក) ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នៅបរិវេណសាលាខណ្ឌដូនពេញ ។

សូមអានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

ដោយ : NCNDaily