នាយទាហានដែលព្រមកាត់ងារឧកញ៉ាចោល…,

61

នាពេលថ្មីៗនេះ បើតាមការបញ្ជារផ្ទាល់របស់អគ្គមហាសេនាបតិតេជោ ហ៊ុន សែន ចំពោះកងទ័ពដែលមានងារជា
ឧកញ៉ាត្រូវតែសម្រេចជ្រើសរើសយកមួយ ដែលងារជាឧកញ៉ា ឬងាជាទាហ៊ាន ដោយសារពេលកន្លងមកអ្នកមាន
ងារជាឧកញ៉ាជាច្រើនរូបបានបង្ករឲ្យមានបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័ណ្ណ និងខុសជួរកងទ័ពផងដែរ៕

នៅខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងឈ្មោះរបស់ឧកញ៉ាចំនួន ៧៥រូប បានលាឈប់ ដែលអគ្គមហាសេនាបតិតេជោ
ហ៊ុន សែន ដាក់ពាក្យស្នើរសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្របញ្ឈប់ងារជាឧកញ៉ាដោយរក្សាតួនាទីជាកងទ័ពនៅដដែល៕

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ
កែសម្រួលដោយ៖ NCN Daily