ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ៖ ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងដីចំណីផ្លូវនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈទាំងអស់ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

35

ភ្នំពេញ៖ កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងដីចំណីផ្លូវនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈទាំងអស់ដែលបានសាងសង់ ស្ដា ថែទាំ ឬពង្រឹករួចនាពេលកន្លងមក ។

កិច្ចប្រជុំនេះ មានគោលបំណងបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបញ្ចៀសបញ្ហាទាំងនេះនាថ្ងៃអនាគត ដោយបង្កើន ការយកចិត្តទុកដាក់ និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង ដីចំណីផ្លូវសាធារណៈនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍ ហេដ្ឋាន រចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ៕