ជូនជាពិសេសគឺកឺកឺ កុំងរអីណា!!! កម្ពុជាស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះជនបរទេសដែរចង់បង្កើតមុខរបរនៅស្រុកខ្មែរ

25

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០៣៥/១៩​របស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ស្តីពី​ការអនុញ្ញាតឡេីងវិញនៃសកម្មភាពស្វ័យនិយោជន៍ដោយជនបរទេស។ កន្លងមកខ្ញុំជឿថាការងារស្មុគស្មាញ គឺការគ្រប់គ្រង មិនមែនការ ដណ្តេីមមុខរបរគ្នាទេ។

ដូច្នេះយេីងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចំ និងមានប្រសិទ្ធិភាពលេីការគ្រប់គ្រង និងបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងអនុវត្តឲ្យមានតម្លាភាព ទៅលេីច្បាប់គតិយុត្តិ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងគឺល្អហេីយ។ មានមុខរបរ មានការងារ គឺមានប្រាក់ចំណូល តេីការរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះ អ្នកណាខ្លះមិនខ្វល់ខ្វាយពីប្រាក់ចំណូល?

ដោយ៖ NCN Daily