នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon នឹងផ្តល់ថវិកាជាមូលនិធិចំនួន ១០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ធដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

5

នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon លោក Jeff Bezos នឹងផ្តល់ថវិកាជាមូលនិធិចំនួន ១០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ សកម្មជន អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ និងក្រុមដទៃទៀតដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ។

ប្រភព ៖ CNA