ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨

9

ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨