ឯកឧត្តម គួច​ ចំរេីន​ ​ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរបស់ឯកឧត្តម ចំនួន​ ៧ខែ​ ចាប់ពីខែមីនា​ ដល់កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២០ ដេីម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩​ (COVID-19)

5

ព្រះសីហនុ៖ ឯកឧត្តម គួច​ ចំរេីន​ អភិបាល​ នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ​ ​ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សរបស់ឯកឧត្តម​ ជាអភិបាល​ នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ​ ចំនួន​ ៧ខែ​ ចាប់ពីខែមីនា​ ដល់កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២០​ ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺកូវីដ-១៩​ (COVID-19) ដេីម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩​ (COVID-19)។

Image may contain: text