មកមើលតំម្លៃយន្តហោះF 22 Raptor និងសមត្ថភាពរបស់វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ (មានវីដេអូ)

43

ប្រសិនបើយើងមកលើតំម្លៃយន្តហោះដែលមានតំម្លៃថ្លៃហើយសមត្ថភាពរបស់វាវិញក៏មិនធម្មតាដែរប្រៀបធ្រៀបដូចF 22 Raptor តំម្លៃរបស់វិញគឺមានរហូតទៅដល់ $138 million ដែលវាត្រូវបានគេបង្កើតឆ្នាំ២០០៩។

បើនិយាយពីសមត្ថភាពរបស់ក្នុងការហោះហើយយន្តហោះប្រភេទ F 22 Raptor វាអាចហោះហើរបាន 2,410 km/h ដោយវាអាចគេចចេញពីប្រពន្ធ័រ៉ាដាដែលមានលិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងចាប់ ទន្ទឹមនិងនេះវាបានបំពាក់ ទៅដោយបច្ទេកវិទ្យាថ្មីៗដូចជាពេលមានគ្រោះអាសន្នណាមួយពេលគ្រប់តម្រង់មកចំនុចនៅពេលកំពុងប្រតិបត្តិការ មួយទៀតអាចបង្វែរនូវប្រពន្ធ័គ្រប់ទៅទីតាំងផ្សេងបាន។

ការវាយប្រគោលដៅយន្តហោះប្រភេទ F 22 Raptor វាមានចំនុចខ្លាំងរបស់អាច ហោះដោយល្បឿនលឿន នៅពេលទម្លាក់គ្រាប់ទៅទីតាំងសត្រូវ ដោយមិនអាចតដៃបានការលាក់បំបាំងកាយមិនអោយសត្រូវមើល ឃើញខ្លួនរបស់វាហើយការទម្លាក់គ្រាប់ចំទីតាំងរបស់សត្រូវតែម្តង ៕ ដោយ ឡៃ

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ ៖