កាលវិភាគសម្រាប់ការប្រកួត FIFA World Cup លើកទី២១ វគ្គជម្រុះពូលដែលមានសរុប ៣២ក្រុមចូលរួម និងត្រូវបែកចែងជា ៨ពូល

27

កាលវិភាគសម្រាប់ការប្រកួត FIFA World Cup លើកទី២១ វគ្គជម្រុះពូលដែលមានសរុប ៣២ក្រុមចូលរួម និងត្រូវបែកចែងជា​ ៨ពូល។