រដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងចក្ខុវិស័យឆ្នាំ២០៣០

137

រដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការរៀបចំដែនដីខេត្តបាត់ដំបង យោងតាមមាត្រា៤ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំនង់ ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំដែនដី និងនគរូបនីយកម្មថ្នាក់ជាតិ រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួង និងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ និងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះរៀៗខ្លួន។